Nationale winweken
Gratis kans tijdens Nationale Winweken

Gratis kans op
€10.000,-

Geen wincode? Klik hier

Uw gegevens voor gratis kans:

Geboortedatum

Hoe kunnen wij u het beste bereiken?

Vul uw telefoonnummer in en ontvang eenmalig een telefonisch, vrijblijvend aanbod tot deelname van de BankGiro Loterij. Ook bellen wij u als u de hoofdprijs wint.

Nog 1 klik en u maakt gratis kans

beveiligde server

  • Maximaal 1 deelname per huishouden
  • Wanneer u uw telefoonnummer heeft ingevuld, bellen wij u als u de hoofdprijs heeft gewonnen
  • Deelname vanaf 18 jaar.
  • Alle prijzen vallen gegarandeerd.
  • De BankGiro Loterij verwerkt uw gegevens volgens haar Privacy Statement.
  • Door uw gegevens in te vullen, gaat u akkoord met de actievoorwaarden.
Logos

Hoe werkt het?

Activeer uw unieke code op www.winweken.nl of bel 0800 - 1155 (gratis) en maak gratis kans op alle prijzen! Deelname aan de actie is gratis.

Per huishouden kunt u maximaal 1 keer deelnemen.

Indien u belt naar 0800 - 1155 (gratis) zal tijdens het gesprek worden gevraagd of een aanbod tot deelname aan de BankGiro Loterij mag worden gedaan.

De actie loopt van 14 november t/m 31 december 2016.

Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar. Speel bewust.

De winnaars ontvangen vóór 1 februari 2017 bericht d.m.v. een e-mail- en/of telefoonbericht en/of brief.

De BankGiro Loterij verwerkt uw gegevens volgens haar privacy statement. Als u geen prijs stelt op onze informatie, dan kunt u dit schriftelijk melden aan BankGiro Loterij, Van Eeghenstraat 70, 1071GK Amsterdam.

Actievoorwaarden
NATIONALE WINWEKEN

Algemeen

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Nationale Winweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de BankGiro Loterij gevestigd te Amsterdam (1071 GK) aan de Van Eeghenstraat 70.
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de Nationale Winweken.
 3. De BankGiro Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De BankGiro Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de BankGiro Loterij.
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de BankGiro Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de BankGiro Loterij. Deze beslissing is bindend.
 7. Deelnemers aan de Actie kunnen onder meer bellen naar een gratis telefoonnummer om kans te maken op een prijs. De deelnemer zal tijdens het telefoongesprek gevraagd worden of de BankGiro Loterij een aanbod mag doen tot deelname aan de BankGiro Loterij. De deelnemer ontvangt dus alleen een aanbod van de BankGiro Loterij indien hij aangeeft dit te willen.

Actie & Deelname

 1. Vanaf 10 november 2016 worden kraskaarten met een unieke wincode verspreid middels een insert in het Spotta folderpakket, online bannering en social media. De wincode kan online geactiveerd worden op www.winweken.nl of doorgebeld worden naar een gratis telefoonnummer; 0800-1155. U kunt gratis bellen van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 21.00u en op zaterdag van 10:00u tot 16:00u. Respondenten maken gratis kans op een prijs. De wincodes kunnen geactiveerd worden tot en met 31 december 2016. Maximaal één deelname per huishouden.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 4. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden zijn uitgesloten van het winnen van de prijzen van de Actie.
 5. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 6. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de BankGiro Loterij.
 7. De looptijd van de Actie is van 10 november 2016 tot en met 31 december 2016. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De BankGiro Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:
  PrijzenpakketAantalNetto cons. waarde per stuk
  Shoptegoed (keuze Bijenkorf, Media Markt, Corendon, Woonexpress). Mag ook verdeeld worden over meerdere winkels.1€ 10.000,00
  Corendon reischeque € 2.000,-1€ 2.000,00
  Bijenkorf cadeaukaart € 150,-25€ 150,00
  Woonexpress cadeaukaart € 150,-25€ 150,00
  Media Markt iPad Air II 5€ 439,00
  Phillips Televisie5€ 449,00

  De totale consumentenwaarde van het beschikbare prijzenpakket is € 23.940,00.
  De prijzen worden ter beschikking gesteld door de BankGiro Loterij.

 2. De hoofdprijs van € 10.000,- shoptegoed kan uitgekeerd worden in cadeaukaarten welke afkomstig zijn van Bijenkorf, Media Markt, Corendon en/of Woonexpress. Daarnaast kan (in afwijking van artikel 24) gekozen worden om de hoofdprijs van € 10.000,- shoptegoed uit te laten keren als geldprijs onder de voorwaarden als vermeld in artikel 17.
 3. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:
  - een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de BankGiro Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (29%) uitbetaald;
  - de BankGiro Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.
 4. De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal op 10 januari 2017 plaatsvinden. Er vindt 1 trekking plaats.
 5. De winkans is ingeschat op 1 op 3226. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelneemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 6. De winnaar(s) ontvangen vóór 1 februari 2017 bericht d.m.v. e-mail en/of telefoon en/of brief.
 7. De uitslagen zijn vanaf 1 februari 2017 terug te zien op www.bankgiroloterij.nl. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 8. De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het de BankGiro Loterij is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de naam en woonplaats van prijswinnaars.
 9. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de BankGiro Loterij niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer alleen een telefoonnummer heeft opgegeven en telefonisch niet bereikbaar is, vervalt het recht op de prijs eveneens. In beide gevallen behoudt BankGiro Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 10. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 11. De BankGiro Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, danwel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
 12. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de BankGiro Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De BankGiro Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 13. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd. Winnaars ontvangen 6 weken na bekendmaking hun gewonnen prijs in natura thuis danwel (indien de hoofdprijs van € 10.000,- shoptegoed is gewonnen en men ervoor kiest deze uit te laten keren als geldprijs) de gewonnen geldprijs (minus kansspelbelasting) op hun bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 14. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 15. De BankGiro Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 16. De BankGiro Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto's kunnen door de BankGiro Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De BankGiro Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de BankGiro Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op http://www.bankgiroloterij.nl/organisatie/regelgeving-en-toezicht/privacy.htm.

Aansprakelijkheid

 1. De BankGiro Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de BankGiro Loterij.
 2. De BankGiro Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De BankGiro Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Actiewebsite(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet moeten worden, dan neemt de BankGiro Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De BankGiro Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de BankGiro Loterij in het leven roepen.
 6. De BankGiro Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de BankGiro Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de BankGiro Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de BankGiro Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de BankGiro Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de BankGiro Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 1. De BankGiro Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De BankGiro Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de BankGiro Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de BankGiro Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)site of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 0900 - 300 1600 (50 cpg) of via het contactformulier op https://klantenservice.bankgiroloterij.nl/app/ask/. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de BankGiro Loterij.

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Contact

Bel ons

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 21.00 uur. Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 0900 – 300 1600 (€ 0,50 per gesprek).

Of kijk op: bankgiroloterij.nl

Schrijf ons

Schrijft u liever een brief, dan kunt u onderstaand adres gebruiken:

BankGiro Loterij
Van Eeghenstraat 70
1071 GK Amsterdam

Social

De BankGiro Loterij is actief op Twitter en Facebook om u direct en persoonlijk te helpen.

Faxnummer: 020 5737473
KvK nummer: 41126590
BTW nummer: 8134.63.580.B.01

WeekprijzenVerdubbelaar

In 2016 maakt u met de WeekprijzenVerdubbelaar iedere maand kans op € 10.000,- (i.p.v. € 5.000,-) en 4 x kans op € 100.000,- (i.p.v. € 50.000,-).

Wilt u meespelen zonder WeekprijzenVerdubbelaar? Bel dan naar onze Ledenservice 0900 – 300 1600 (€ 0,50 per gesprek).