Auto Winweken

GRATIS KANS op een auto en vele andere prijzen

Geen kenteken? Klik hier

1. Uw gegevens voor gratis kans op een auto:

2. Hoe kunnen wij u het beste bereiken?

Vul uw telefoonnummer in en ontvang eenmalig een telefonisch, vrijblijvend aanbod tot deelname aan de BankGiro Loterij. Ook bellen wij u als u de hoofdprijs wint.

Nog 1 klik en u maakt GRATIS kans
 • Gratis kans op een auto!
 • Wanneer u uw telefoonnummer invult, bellen wij u als u de hoofdprijs gewonnen heeft.
 • Alle prijzen vallen gegarandeerd.

Hoe werkt het

Gedurende de actieperiode ontvangt u een insert met daarop een kentekencode welke u online of telefonisch kunt activeren. Deelname aan de actie is gratis. De actieperiode is van 4 september t/m 13 oktober 2017. Klik hier voor de volledige actievoorwaarden of bel 0800 - 1155 (gratis). Indien u belt naar 0800 - 1155 zal tijdens het gesprek worden gevraagd of een aanbod tot deelname aan de BankGiro Loterij gedaan mag worden.

Actievoorwaarden

Algemeen

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Auto Winweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de BankGiro Loterij, gevestigd te Amsterdam (1071 GK) aan de Van Eeghenstraat 70.
 2. De Actie wordt georganiseerd  ter promotie van de Auto Winweken.
 3. De BankGiro Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De BankGiro Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de BankGiro Loterij.
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de BankGiro Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de BankGiro Loterij. Deze beslissing is bindend.
 7. De deelnemer zal tijdens het telefoongesprek gevraagd worden of de BankGiro Loterij een aanbod mag doen tot deelnemen aan de BankGiro Loterij. De deelnemer ontvangt dus alleen een aanbod van de BankGiro Loterij indien hij aangeeft dit te willen.

Actie & Deelname

 1. Vanaf 4 september 2017 worden kraskaarten met een unieke wincode verspreid middels een insert in het Spotta folderpakket, online bannering en social media. Er bevindt zich een code in de vorm van een nummerbord op de kaart die moeten worden open gekrast. De nummerbordcode kan online geactiveerd worden op www.autowinweken.nl of doorgebeld worden naar een gratis telefoonnummer; 0800-1155. U kunt gratis bellen van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 21.00u en op zaterdag van 10:00u tot 16:00u. Respondenten maken gratis kans op een prijs.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 4. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 5. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 6. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de BankGiro Loterij.
 7. De looptijd van de Actie is van 4 september tot en met 13 oktober 2017. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De BankGiro Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:
  Prijs omschrijvingAantal Consumentenwaarde
  Opel Corsa 1.4 66kW S Edition1x€ 17.190,-
  Geldprijs € 250,-10x€ 2.500,-
  (10x € 250,-)
  Corendon reischeque1x€ 2.000,-
  Apple iPad Mini 4 - 128GB5x€ 2.445,-
  (5x € 489,-)
  TV Sony KDL32WE610 Smart LED TV5x€ 2.245,-
  (5x € 449,-)
  ICI PARIS XL cadeaukaart200x€ 2.000,-
  (200x € 10,-)

  De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 28.380,-.
  De prijzen worden ter beschikking gesteld door de BankGiro Loterij.

 2. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:
  • een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de BankGiro Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (29%) uitbetaald;
  • de BankGiro Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.
 3. De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal op 25 oktober 2017 plaatsvinden. Er vindt 1 trekking plaats.
 4. De winkans is ingeschat op 1 op 676. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 5. De winnaars ontvangen vóór 10 november 2017 telefonisch, schriftelijk en/of per e-mail bericht.
 6. De uitslagen zijn vanaf 10 november 2017 terug te zien op www.bankgiroloterij.nl. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 7. De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het de BankGiro Loterij is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de naam en woonplaats van prijswinnaars.
 8. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de BankGiro Loterij niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer alleen een telefoonnummer heeft opgegeven en telefonisch niet bereikbaar is, vervalt het recht op de prijs eveneens. In beide gevallen behoudt BankGiro Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 9. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 10. De BankGiro Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
 11. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de BankGiro Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De BankGiro Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 12. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
  Winnaars ontvangen 6 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs (minus kansspelbelasting) op hun bankrekening of hun gewonnen prijs thuis. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 13. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 14. De BankGiro Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 15. De BankGiro Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto's kunnen door de BankGiro Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De BankGiro Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de BankGiro Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op www.bankgiroloterij.nl/privacy.

Aansprakelijkheid

 1. De BankGiro Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de BankGiro Loterij.
 2. De BankGiro Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De BankGiro Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de BankGiro Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De BankGiro Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de BankGiro Loterij in het leven roepen.
 6. De BankGiro Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de BankGiro Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de BankGiro Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de BankGiro Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de BankGiro Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de BankGiro Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 1. De BankGiro Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De BankGiro Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de BankGiro Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de BankGiro Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 0900-300 1600 (normaal tarief) of via het contactformulier op www.bankgiroloterij.nl. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de BankGiro Loterij.

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

WeekprijzenVerdubbelaar

In 2017 maakt u met de WeekprijzenVerdubbelaar iedere maand kans op € 10.000,- (i.p.v. € 5.000,-) en 4 x kans op € 100.000,- (i.p.v. € 50.000,-).

Wilt u meespelen zonder WeekprijzenVerdubbelaar? Bel dan naar onze Ledenservice 0900 – 300 1600 (€ 0,50 per gesprek).

Prijzen bij de BankGiro Loterij

Bij de BankGiro Loterij is het alle dagen prijs!

We maken elke dag een winnaar bekend uit de maandelijkse trekking. Elke werkdag gaat er € 10.000,- uit, elke zaterdag € 100.000,-, elke zondag een spiksplinternieuwe auto én elke maand maar liefst € 1 miljoen. Kortom, bij de BankGiro Loterij is het alle dagen prijs!

De prijzen van € 100.000,- en € 10.000,- gelden voor een lot inclusief WeekprijzenVerdubbelaar. De ene maand is de € 1 miljoen een prijs voor één winnaar, de andere maand een prijs die meerdere winnaars delen. Dagelijkse bekendmaking volgt uit de maandelijkse trekking. Prijzenschema onder voorbehoud van wijzigingen.

BankGiro Loterij VIP-kaart

BankGiro Loterij VIP-KAART

De BankGiro Loterij VIP-KAART geeft gratis toegang tot 50 musea en korting op kaarten voor theater, musicals, festivals en concerten. Kaarthouders maken bovendien kans op het bijwonen van exclusieve evenementen en arrangementen. De BankGiro Loterij VIP-KAART is exclusief voor deelnemers van de BankGiro Loterij. Met deze kaart wil de loterij haar deelnemers betrekken bij het werk van culturele instellingen en hen zelf laten ervaren waar ze aan bijdragen.

Op www.bankgiroloterij.nl/vipkaart staat een overzicht van de musea en culturele instellingen waar de kaart geldig is. Op de website staan ook exclusieve evenementen en arrangementen voor BankGiro Loterij VIP-KAART-houders.

Contact

Bel ons

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 0900 – 300 1600 (normaal tarief).

Of kijk op: bankgiroloterij.nl

Schrijf ons

Schrijft u liever een brief, dan kunt u onderstaand adres gebruiken:

Correspondentie adres:
BankGiro Loterij
Van Eeghenstraat 70
1071 GK Amsterdam

Tweet ons

De BankGiro Loterij is actief op twitter om u direct en persoonlijk te helpen. Ga naar Twitter.

Faxnummer: 020-5737473
KvK nummer: 41126590
BTW nummer: 8134.63.506.B.01

WeekprijzenVerdubbelaar

In 2017 maakt u met de WeekprijzenVerdubbelaar iedere maand kans op € 10.000,- (i.p.v. € 5.000,-) en 4 x kans op € 100.000,- (i.p.v. € 50.000,-).

Wilt u meespelen zonder WeekprijzenVerdubbelaar? Bel dan naar onze Ledenservice 0900 – 300 1600 (€ 0,50 per gesprek).